Nieuws – News

Generaal Kapittel van 2021 / 2021 General Chapter

*De Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Kruis bereiden zich voor op het volgende gewone generaal kapittel, dat in de maand juni van 2021 zal plaatsvinden. Het kapittel wordt voor de derde keer gehouden bij de gastvrije kruisheren van de Provincie Sang Kristus in Indonesië, namelijk in het bezinningscentrum van Pratista in de heuvelachtige omgeving van de stad Bandung in West-Java.

*The Canons Regular of the Order of the Holy Cross prepare for the next ordinary general chapter, to take place in June 2021. The chapter will be hosted for the third time by the Crosiers in the Province of Sang Kristus in Indonesia: the Retreat Center of Pratista in the hilly surroundings of the city of Bandung in West Java.

Eigen Recht van de Orde / Crosier Proper Law

*Van 8-12 januari 2018 vergadert te Rome het Comité dat instaat voor de herziening van het Eigen Recht van de Orde (Constituties en Generale Statuten). Van dit Comité wordt verwacht dat het voorstellen van normenwijzigingen formuleert die aan het Generaal Kapittel van 2021 zullen worden voorgelegd, ter discussie, amendering en besluitvorming.

*From January 8-12, 2018, the Canonical Committee will have its first meeting in Rome. This Committee is established to review Crosier Proper Law (Constitutions and General Statutes). It is expected that this Committee will draft proposals for changes in the Order’s Proper Law. These proposals will be discussed, amended and decided at the upcoming 2021 Ordinary General Chapter.

BROEDERLIJKE ECONOMIE IN DE ORDE / CROSIER FRATERNAL ECONOMY

*Van 16-18 oktober 2017 vond in Ariccia (bij Rome) in Italië een bijzondere internationale vergadering plaats. De Magister Generaal, de Raad van de Magister Generaal, alle Hogere Oversten, Raadsleden van Hogere Oversten, Economen en Financiële Adviseurs bespraken er het eindrapport van een studie over de investeringen van de Kruisheren Orde, met het oog op het uitbouwen van wat wordt genoemd een Broederlijke Economie bij de Kruisheren, in antwoord op een besluit van het Generaal Kapittel van 2015. Het gepresenteerde rapport bevat diverse aanbevelingen om aan genoemde waarde concreet gestalte te kunnen geven.

*From 16-18 October 2017, a extraordinary international meeting was held at Ariccia (near Rome) in Italy. The Master General, the Council of the Master General, all Major Superiors, Councilors of Major Superiors, Economes and Financial Advisors discussed the Final Outcomes Report of a Study about the Crosier Investments, in light of establishing a Crosier Fraternal Economy, in response to a directive of the 2015 General Chapter. The report as presented contains a variety of recommendations in order to put into practive the value of Crosier Fraternal Economy.

PRO-PROVINCIAAL KAPITTEL IN CONGO  / PRO-PROVINCIAL CHAPTER IN CONGO

*Van 18-22 september 2017 houdt de Congolese Pro-Provincie Martyrs de Bondo (Martelaren van Bondo) haar driejaarlijks gewoon Pro-Provinciaal Kapittel. Magister Generaal Laurentius Tarpin O.S.C en Generaal Raadslid Yohanes Berchmans Rosaryanto O.S.C. nemen aan dit kapittel deel, samen met de leiding van de Europese moeder-provincie van de Zalige Theodorus van Celles. Dit kapittel verkiest een prior pro-provinciaal (i.e. de hogere overste), de raadsleden van de prior pro-provinciaal, en de afvaardiging naar het Provinciaal Kapittel van de Europese provincie gepland voor 2019.

*From September 18-22 2017, the Congolese Pro-Province of Martyrs de Bondo will celebrate its ordinary Pro-Provincial Chapter which is convoked once every three years. Master General Laurentius Tarpin O.S.C. and General Councilor Yohanes Berchmans Rosaryanto O.S.C. participate in this chapter, as well as the leadership of the European Mother-Province of Blessed Theodore de Celles. This chapter will elect a prior pro-provincial (i.e. the major superior), the council of the prior pro-provincial, and the delegation to the Provincial Chapter of the Europeaan Province, scheduled for  2019.

RECOLLECTIE DAGEN  / RECOLLECTION DAYS

*Van 13-16 augustus 2017 houdt de kruisherengemeenschap van Rome enkele recollectiedagen, ergens in de buurt van Latina (niet zo ver van Rome). We vieren met deze dagen de 50ste verjaardag van het Generaal Vernieuwingskapittel (1967) dat de stevige grond klaar maakte waarop nieuwe Constituties het levenslicht zagen.

*From August 13-16, 2017, the Crosier community of Rome will celebrate some days of recollection, somewhere near Latina (not that far from Rome). We commemorate the 50th anniversary of the General Chapter of Renewal (1967). This chapter came up with a significant draft for new Constitutions to order the spiritual life of the Crosiers for the years to come.

GENERALE FINANCIËLE COMMISSIE / GENERAL FINANCE COMMISSION

*Van 11-14 juli 2017 vergadert de generale financiële commissie van de Orde in Rome, ten huize van het Generalaat. Op de agenda de studie van de financiële rapporten uit de diverse regio’s van de Orde.

*July 11-14, 2017: the general finance commission of the Order meets in Rome, at the Generalate house. On the agenda the study of the temporal wellbeing reports from the various areas of the Order.

PROVINCIE VAN DE HEILIGE ODILIA (USA) / PROVINCE OF SAINT ODILIA (USA)

*Onlangs werd in de Amerikaanse kruisheren provincie van Sint Odilia het driejaarlijkse provinciaal kapittel gehouden (8-16 juni, 2017). Op de agenda de uitvoering van de besluitvorming van het generaal kapittel van 2015, in het bijzonder de herstructurering van het bestuur.

*The American Crosier province of Saint Odilia recently gathered for its three-yearly provincial chapter (June 8-16, 2017). On the agenda the implementation of the decisions of the general chapter of 2015, in particular the restructuring of governance.