Crosier Vocation / Kruisherenroeping

Defining caracteristics of the Crosier Vocation:

  1. Personal and communal lives of prayer, liturgical worship, and holiness.
  2. A strong fraternity of love and spirit experienced in daily life together in a priory and cultivated in the work and the unity of the priory chapter.
  3. A desire to serve the needs of the local church within the dynamics of Crosier religious life in community, taking in account the concrete signs and needs of the times.

Webpagina’s / Websites

Het Generalaat van de Kruisheren een website online. Het webadres is: http://www.crocigeri.it. Het woord Crocigeri is de Italiaanse benaming voor Kruisheren. De website bevat informatie over de Reguliere Orde van het Heilig Kruis, het Generalaat, de diverse Generale Commissies, en ook over de gebiedsdelen van de Orde. De webpagina’s worden geïllustreerd met een groot aantal foto’s. Een reeks documenten over het Leven van de Orde is via deze site beschikbaar (met paswoord).

Ten behoeve van het aanstaande Generaal Kapittel van 2021 is ook een eigen website beschikbaar. Het webadres is: https://unityincharity.wordpress.com/ De naam van de site verwijst naar het hoofdthema van het kapittel: Unity in Charity, dat wil zeggen: Eenheid in Liefde.

The Crosier Generalate has an interesting website. The address is: http://www.crocigeri.it. The name Crocigeri is Italian for Crosiers. The website includes information about the Canons Regular of the Order of the Holy Cross, the General Government, various General Order Commissions, and also about the areas of the Order. Webpages offer a great number of pictures by way of illustration. A series of documents about the Life of the Crosier Order is made available (behind password).

A website is also available for the forthcoming General Chapter of 2021. The web address is: https://unityincharity.wordpress.com/ The name of the site refers to the main theme of the chapter: Unity in Charity, that is, Unity in Love.

 

Gemeenschap – Community

Priorij: is de normatieve structuur voor een lokale religieuze gemeenschap van broeders in de Orde. Een kruisheren priorij telt minimum acht leden, waarvan minimum zes feitelijk samenleven in gemeenschap.

Priory: is the normative structure for a local religious community of Crosier brothers in the Order. A Crosier priory counts at least eight members, of which at least six actually live together.

Constituties – Constitutions

1967 – 2017: 50ste verjaardag van het Kapittel van de Vernieuwing

Kort na het Tweede Vaticaanse Concilie, riep Magister Generaal Wilhelmus Van Hees O.S.C. het generaal kapittel van de Kruisheren samen; het zogenaamde Kapittel van de Vernieuwing in 1967. Dit kapittel zou een begin maken met de uitvoering van de besluitvorming van het Concilie met betrekking tot het Godgewijde Leven. Elementen van een nieuwe visie vonden hun neerslag in hoofdstuk 6 van Lumen Gentium en in het Concilie Decreet Perfectae Caritatis, over de Aangepaste Vernieuwing van het Godgewijde Leven.

Het belangrijkste werk van de kapittelleden in 1967 bestond erin nieuwe Constituties te ontwerpen, gebruikmakend ook van de richtlijnen van Paus Paulus VI in zijn Motu Proprio Ecclesiae Sanctae van 6 augustus 1966.

1967 – 2017: 50th anniversary of the Chapter of Renewal.

Shortly after the Second Vatican Council, Master General Wilhelmus Van Hees O.S.C. convocated the general chapter of the Crosier; the so called Chapter of Renewal of 1967. This chapter would begin with the implementation of the decisions of the Council regarding Consecrated Life. Elements of a new vision are spelled out in chapter 6 of Lumen Gentium and in the Decree Perfectae Caritatis on the Adaptation and Renewal of the Consecrated Life.

The major work of the capitulars in 1967 consisted in the development of new Constitutions, making use of the instructions issued by Pope Paul VI in his Motu Proprio Ecclesiae Sanctae of August 6, 1966.

 

2010-constitutions_statutes_glossary

Kruisheren – Crosiers

Kruisheren zijn een religieuze orde: “Fratres Sanctae Crucis” of “Broeders van het Heilig Kruis”. De Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Kruis -de officiële benaming van de Orde- werden gesticht in 1210. De plaats waar de Orde het levenslicht zag, was Huy, in de provincie Luik (België): Clarus Locus – Clairlieu – Oord van Helder Licht. De Kruisheren zijn wereldwijd vertegenwoordigd: in Europa, in Noord en Zuid Amerika, in Afrika en in Azië. De Orde telt momenteel ruim 350 leden. Ongeveer 25% van hen zijn in initiële vorming. Sinds enige jaren verwelkomt de Noord-Amerikaanse provincie roepingen tot het kruisherenleven die afkomstig zijn uit Mexico.

Crosiers are an old religious Order: “Fratres Sanctae Crucis” or “Brothers of the Holy Cross”. The Canons Regular of the Order of the Holy Cross – the official name of this institute of consecrated life was founded in 1210. The place were the Order was founded was the city of Huy, in the province of Liège (Belgium): Clarus Locus – Clairlieu – Place of Light. Crosiers have religious community world-wide: in Europe, in North and South America, in Africa and in Asia. The membership of the Order is around 350. About 25% of these members is in initial formation. Since recent years, the North-American province welcomes vocations to Crosier religious life coming from Mexico.

Profiel van een Kruisheer – Profile of a Crosier

In 2006 werd door een Ad Hoc Comité een Profiel van een Kruisheer ontwikkeld, vooral ten behoeve van de initiële kruisherenvorming.

  • Het Generaal Kapittel van 2015 richtte een generale commissie voor vorming op.

In 2006, a Ad Hoc Committee developed a Crosier Profile, as a helpful instrument for initial formation into Crosier religious life.

  • The General Chapter of 2015 established a general commission for formation.

crosier_profile

Ondertussen is er – als bijlage bij het bovengenoemde profiel van een kruisheer – religieus, ook een Profiel van een Kruisheer – Priester ontwikkeld.

As an appendix to the Profile of a Crosier Religious, the Order developed what is called the Crosier Priesthood Profile.

Regel – Rule

Regel van Augustinus: sinds de oorsprong van de Orde inspireren Kruisheren zich voor hun religieus gemeenschapsleven aan deze klooster regel.

  • Augustinus, bisschop van Hippo, schreef zijn Regula ad Servos Dei rond het jaar 397.

Rule of Augustine: since the origins of the Order, Crosiers -for their religious life in community- draw inspiration from this monastic rule.

  • Augustine, bishop of Hippo, wrote his Regula ad Servos Dei around the year 397.

Bedoeling – Purpose

De bedoeling van deze site is bezoekers te informeren over de Kruisheren, de Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Kruis.

  • Merk de schoonheid van het kloosterkleed van de Kruisheren.

The purpose of this site is to inform visitors about the Crosiers, the Canons Regular of the Order of the Holy Cross.

  • Notice the beauty of the religious habit of the Crosiers.

Reguliere Kanunniken – Canons Regular

De Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Kruis zijn een groepering van christenen die willen leven en werken in een gemeenschap om de voltooiing van het Rijk God in deze wereld te bevorderen. (Constituties 1.1.)

The Canons Regular of the Order of the Holy Cross is a union of Christian men who will to live and work in a community to promote the accomplishment of God’s Kingdom in this world. (Constitutions 1.1.)